Skip to main content

Rada školy

Údaje o rade školy:

Rada školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 12.4.2016.

Predseda rady školy - Daniela Pacoňová

 

 

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany na funkčné obdobie 2024 – 2028

 

Zástupcom pedagogických zamestnancov v Rade školy pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany na funkčné obdobie 2024 – 2028 sa stali:

  1. Tatiana Bíiková
  2. Simona Psotná

Zástupcom nepedagogických zamestnancov v Rade školy pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany na funkčné obdobie 2024 – 2028 sa stala:

        Helena Belohorcová

 

Zástupcom rodičov v Rade školy pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany na funkčné obdobie 2024 – 2028 sa stali:

  1. Lenka Kutišová
  2. Michaela Michalková
  3. Katarína Vargová

 

 

 

Oznámenie protispoločenského konania

Zápis detí do MŠ 2024

Ocenenie MŠ - Zlatá firma