Skip to main content

MŠ Škultétyho, Topoľčany

Rozvíjame tvorivosť, technické zručnosti a pohybové aktivity detí...

Vítame Vás

Materská škola na Škultétyho ulici je  v prevádzke od mája 1983. Svojím stavebným riešením i situovaním je vyhovujúca pre prácu s deťmi predškolského veku s kapacitou 120 detí.  V našej materskej škole poskytujeme celodennú a poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou

J- jedinečnosť
O
- originalita, osobnosť
N
- náročnosť, nápaditosť
A
- akceptácia
T
- tolerancia
A
- asociácia, asertivita
N
- národovosť

Jonatán

Prečo Jonatán?  Malé červené jabĺčko, symbol a maskot školy , prišlo medzi deti, ktoré ho oboznamujú so svetom, ktorý ich obklopuje (rodina, škola, mesto, celá krajina ). Učia ho poznávať, čo je dobré a čo zlé, ako sa správať, aby bolo zdravé nielen ono, ale aj jeho okolie , mesto, aby ho mal každý rád.

Aj takto sa vieme zabávať :)