Skip to main content

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2022/2023.

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej  školy , Škultétyho, 2630/10, Topoľčany

 za školský rok 2022/2023.

 

 

Predkladá

Bc. Oľga Babicová

––––––––––––––                  

Riaditeľka MŠ                                  

Prerokované v pedagogickej rade MŠ                                                                       dňa   4.10. 2023

Prerokované v  rade  školy                                                                                       dňa   9.10.2023

 

 

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                        Mesto Topoľčany

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ   Škultétyho 2630/10

za školský rok 2022/2023

 

                                                                      Daniela Pacoňová

 

.............................................................

predseda Rady školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10         

           Topoľčany

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Topoľčany

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany

za školský rok 2022/2023

 

 

................................................................                   

   za zriaďovateľa       

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

  1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z.z. zo 18. 12.2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  2. Koncepcia školy na roky 2019 - 2024
  3. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Škultétyho 2630/10
  4. Informácie o činnosti Rady rodičov pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany
  5. Informácie o činnosti IMZ pri MŠ Škultétyho 2630/10

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

                        Materskej  školy, Škultétyho 2630/10 za školský rok 2022/2023.

 

 

  1. Základné identifikačné údaje o škole:

 

1. Názov školy:                            

Materská škola

2. Adresa školy:                         

Škultétyho 2630/10,  95501 Topoľčany

3. telefónne číslo:                    

038/5323395                                            

4. Internetová adresa:                      

e-mailová adresa:                           

www.msskultetyhotop.sk   

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

5. Zriaďovateľ:                             

Mesto Topoľčany, nám. M.R. Štefánika, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 38 5340 101

 

 Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

Bc.Oľga Babicová

riaditeľka školy (menovaná  1.7. 2019)

Božena Nedeľková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Helena Belohorcová

vedúca ŠJ

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

 Údaje o rade školy:

 

Voľby pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili 4.3.2020, tajným hlasovaním. Zo šiestich kandidátov sa volili dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov.

Za nepedagogických zamestnancov bol zvolený  tajným hlasovaním jeden zástupca. Volieb sa zúčastnili všetci zamestnanci školy.

Voľby zástupcov rodičov prebehli tiež 4.3.2020. Zúčastnilo sa 83 rodičov z celkového počtu 108.

Volilo sa tajným hlasovaním, z piatich kandidátov traja zástupcovia rodičov.

Rada školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 29. 4. 2020, tvorí ju 9 členov. Dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov,  jeden zástupca prevádzkových zamestnancov, traja zástupcovia rodičov a traja zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy zasadá 4 x ročne, schvaľuje dokumenty školy, sleduje čerpanie finančných prostriedkov, prejednáva, prípadne schvaľuje  návrhy predkladané riaditeľkou školy

 

Predseda rady školy: Daniela Pacoňová

 

 

Údaje o počte detí v školskom zariadení:

Veková štruktúra

 detí   

Stav k 15. 9. 2022

Stav k 31. 8. 2023

Počet

tried

Počet žiakov

Integrované

Počet

tried

Počet

žiakov

Z toho

 integ.

3 - 4  ročné so zaradením 2 roč.

2

42                                                                                                                                    

0

2

42

0

4 - 5 ročné

1

22

0

1

22

0

5 - 6 ročné

1

25

0

1

25

0

3 - 6 ročné

1

23

0

1

23

0

spolu

5

112

0

5

112

0

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Materská škola 

Počet

zamestnanci  MŠ

16

Z toho PZ

10

- kvalifikovaní

10

- nekvalifikovaní

0

Z toho NZ

6

- upratovačky

2

- školník

1

- zamestnanci ŠJ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

MD – materská dovolenka

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: Zamestnanci absolvovali     

 aktualizačné vzdelávanie na tému „Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia        
 a adaptačného vzdelávania“ a tiež sa  venovali samovzdelávaniu.

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: V strede  našej  činnosti  stojí  dieťa, jeho potreby a záujmy kde plne rešpektujeme individualitu dieťaťa, vývinové špecifiká, personálne, technické a materiálne podmienky nášho zariadenia. V priebehu školského  roka sme u detí utvárali pocit istoty a bezpečia, rešpektovali ich vekové a individuálne osobitosti, poskytovali citovú podporu. Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárali sme  priestor na hodnotenie, sebahodnotenie a osvojovanie si zručnosti tvorivého sebavyjadrovania.

Pri plánovaní aktivít sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu  a Školského vzdelávacieho programu Jonatán, pričom sa  prihliadalo na vekové a individuálne osobitosti detí v triede. Ciele vzdelávacieho programu sme plnili prostredníctvom učebných osnov, rozpracovaných  podľa jednotlivých mesiacov, obsahových celkov a tém.

Organizovali sme pre deti akcie ako napríklad ukážka práce polície- psovodov, divadelné predstavenia, športové súťaže.

Materská škola má vypracovaný Stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Spolupracovali sme v rámci možností  so Súkromným detským integračným centrom v Topoľčanoch, , Centrom pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie hlavne pri testoch školskej zrelosti predškolákov, Tribečskou knižnicou, múzeom. Súčasťou ponuky materskej školy bola pestrá paleta záujmovej činnosti pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy. Záujmová činnosť poskytuje možnosti rozvoja talentu a schopnosti detí v závislosti od záujmu rodičov ( zákonných zástupcov ). V školskom roku 2022/23  bola záujmová činnosť zameraná na náboženskú výchovu a oboznamovanie s anglickým jazykom. Všetci zamestnanci sa zapojili do skrášľovania prostredia nielen v interiéri, ale doplnilo vybavenie školského dvora novými preliezkami, hojdačkami, výsadbou drevín, záhonov, vytvorením hravých chodníkov, urobila sa tiež rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne vymaľovaním, zhotovenie obkladu stien v telocvični.

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená – Škola bola zapojená do  

projektu „ Recyklo hry“, a  do projektu „ Dajme spolu gól

             

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: V školskom roku 2022/23   nebola na škole  inšpekcia.

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: Materská škola na Škultétyho ulici je  v prevádzke od mája 1983. Svojím stavebným riešením i situovaním je vyhovujúca pre prácu s deťmi predškolského veku s kapacitou 125 detí. 

MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany získala v roku 1994 certifikát MŠ SR „Škola podporujúca zdravie“.

Budova MŠ je účelová pavilónového typu - pavilón A, B, C a pavilón D ( administratívno-hospodárska časť ). Všetky štyri časti budovy sú účelne vybavené a priestranné. Sú prepojené chodbou.  Triedy sú situované do 2  poschodových pavilónov A, B , v ktorých sú v prevádzke štyri triedy . Vnútorný  priestor každej triedy je funkčne členený  ( herňa, šatňa, spálňa, soc. zariadenie, kuchynka, šatňa zamestnancov, sklad). Pavilón C je prízemný, nachádza sa v ňom jedna funkčne členená trieda ( herňa, spálňa, šatňa, sociálne zariadenie ) a funkčne vybavená telocvičňa. V  pavilóne D sa nachádza centrálna kuchyňa, práčovňa, jedáleň pre zamestnancov školy, kancelárske priestory, ( riaditeľňa a kancelária vedúcej jedálne). V priestoroch spojovacej chodby sa nachádza jedáleň pre deti. Každý pavilón má samostatný vchod. Areál svojou rozlohou vyhovuje kapacite školy. Do areálu vedú štyri vstupné brány. Jeho súčasťou sú prístupové cesty, chodníky a zatrávnené detské ihriská, ktoré tvoria preliezačky, hojdačky, pieskoviská, šmykľavky, dopravné ihrisko.

V spolupráci s firmou TOMA  zabezpečujeme reguláciu kúrenia na základe poveternostných podmienok. V materskej škole prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien, zateplenie budovy s úpravou fasády a rekonštrukcia kuchyne. Inventár školy je dopĺňaný o  nové pomôcky a hračky, všetky  triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a mnohými modernými učebnými pomôckami. Bola vykonaná výmena dielcov oplotenia, nové nátery (zábradlia, preliezačky ), školský dvor bol doplnený lavičkami  bola vykonaná kompletná rekonštrukcia všetkých pieskovísk, exteriér sa doplnil o nové hracie prvky ako pohyblivé  mostíky, tabule na kreslenie, strunové hojdačky a lezeckú stenu.

 

 

 

 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie v kalendárnom roku 2022

 

   

 

Položka

 

 

Upravený

Pridelená

Skutočné

Rozdiel

 

 

 

 

 

rozpočet

dotácia

čerpanie

 

 

 

610-620 - origin. kompetencie

257 600,00

257 624,00

256 392,33

1231,67

 

 

630-640 - origin. kompetencie

40 200,00

40 165,00

40 078,57

86,43

 

 

600 - výd. z dot. ŠR na predš.

16 700,00

16 661,00

13 261,00

3400

 

 

630 - hmotná núdza

 

100,00

16,90

16,90

 

 

 

610-640 - výd. príspevok  na obedy

2 700,00

1 495,00

1 495,00

 

 

 

600 - výd. z ost. príjmov

20 500,00

18 246,28

18 246,28

 

 

 

610-640 Múdre hranie

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

 

 

610-640 ochr.pomôcky

0,00

0,00

0,00

 

 

 

600 - výd. z ost. príjmov - ŠJ

34 800,00

24 115,13

24 115,13

 

 

 

SPOLU

 

 

373 600,00

359 323,31

354 605,21

4718,10

 

                     

 

 

Finančné prostriedky boli účelovo použité v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve na prevádzku materskej školy, mzdové prostriedky, vybavenie interiéru  a exteriéru školy, doplnenie inventáru didaktickou technikou a učebnými pomôckami.

 

Oblasti, v ktorých škola  dosahuje dobré výsledky,  v ktorých má škola nedostatky.

Pri plnení cieľov výchovy a vzdelávania sme využívali rôzne formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti: individuálna, skupinová, hromadná, projektová a diferencovaná. Ich výber závisel od výkonového štandardu, ktorý v edukačnej aktivite bolo potrebné dosiahnuť.

Výchovno-vzdelávací proces pozostával z ustálených organizačných foriem denného poriadku.

Pri práci s deťmi sme sa snažíme využívať skupinovú formu organizácie výchovno-vyučovacej činnosti, z dôvodu snahy vytvárať u detí návyk vedieť vzájomne spolupracovať, spoločne prispievať k splneniu cieľa, prezentovať svoje názory, dokázať sa prispôsobiť skupine, obhájiť svoj názor a uplatňovať autoevalváciu. Táto forma nám umožňovala diferencovať výkonové štandardy pre jednotlivé skupiny na základe individuality detí. Voľba foriem organizácie činnosti s deťmi bola podmienená osobitosťami učiteliek a detí, ako aj podmienkami jednotlivých tried.

Výber stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti smeroval k zvyšovaniu účinnosti rozvíjania      kľúčových kompetencií detí, pričom sa rozvíjali jednotlivé poznávacie procesy (vnímanie, pamäť, myslenie, reč, predstavivosť, fantázia...) Sprostredkúvali sa plnohodnotné informácie

( vekuprimerane, pútavo, pôsobivo), s prihliadnutím  na to, aby deti neboli preťažované, aby učiteľka prostredníctvom nich dosiahla stanovený cieľ. Poznatky detí sme obohacovali o poznávanie regionálnych prvkov nášho mesta, poznať a vážiť si kultúrne hodnoty a tradície mesta.

Deti sme vychovávali  prostredníctvom životného prostredia,  pre životné prostredie a zdravý životný štýl. Skrášlením exteriéru materskej školy dosadením  vegetácie, vytvárali  podmienky na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy, ochrany prírody, zdravia človeka ( správna výživa, zdravotnícka  a  protidrogová výchova, separácia odpadu).

Deti sa pomerne rýchlo adaptovali, rodičia požiadavky a pokyny učiteliek rešpektovali z toho vyplýva, že pedagogický zamestnanci sú na vysokej profesionálnej úrovni.

Spolupráca školy a rodičov bola a je na dobrej úrovni, rodičia sú pri každodenných stretnutiach informovaní o dianí v škole, o pobyte dieťaťa v MŠ.  Pomáhali pri zabezpečovaní hygienických potrieb, učebných pomôcok, zapájajú sa do zberov, pomôžu pri drobných opravách.

 

 

 

Topoľčany 4.10.2023                                                    Riaditeľka školy: