Oznamy

Správa o výsledkoch VVČ

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej  školy , Škultétyho, 2630/10, Topoľčany

 za školský rok 2019/2020.

 

 

 

Predkladá

 

Bc. Oľga Babicová

––––––––––––––                  

Riaditeľka MŠ                                                          

                                   

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade MŠ                                                                                             dňa   16.09. 2020

                                                                       Prerokované v  rade  školy                                                                                                               dňa   13.10.2020

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                        Mesto Topoľčany

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ   Škultétyho 2630/10

za školský rok 2019/2020

 

                                                                      Daniela Pacoňová

 

.............................................................

predseda Rady školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10         

           Topoľčany

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Topoľčany

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany

za školský rok 2019/2020

 

 

................................................................                         

   za zriaďovateľa      

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
 3. Koncepcia školy na roky 2014 - 2019
 4. Plán práce MŠ Škultétyho 2630/10 na školský rok 2019/2020
 5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Škultétyho 2630/10
 6. Informácie o činnosti Rady rodičov pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 7. Informácie o činnosti IMZ pri MŠ Škultétyho 2630/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

                        Materskej  školy, Škultétyho 2630/10 za školský rok 2019/2020.

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole:

 

1. Názov školy:                            

Materská škola

2. Adresa školy:                         

Škultétyho 2630/10,  95501 Topoľčany

3. telefónne číslo:                    

038/5323395                                            

4. Internetová adresa:                      

e-mailová adresa:                           

www.msskultetyhotop.sk   

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

5. Zriaďovateľ:                             

Mesto Topoľčany

 

 Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

Bc.Oľga Babicová

riaditeľka školy (menovaná  1.7. 2019)

Božena Nedeľková

učiteľka poverená zastupovaním

Helena Belohorcová

vedúca ŠJ

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

 Údaje o rade školy:

 

Voľby pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili 4.3.2020, tajným hlasovaním. Zo šiestich kandidátov sa volili dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov.

Za nepedagogických zamestnancov bol zvolený  tajným hlasovaním jeden zástupca. Volieb sa zúčastnili všetci zamestnanci školy.

Voľby zástupcov rodičov prebehli tiež 4.3.2020. Zúčastnilo sa 83 rodičov z celkového počtu 108.

Volilo sa tajným hlasovaním, z piatich kandidátov traja zástupcovia rodičov.

Rada školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 29. 4. 2020, tvorí ju 9 členov. Dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov,  jeden zástupca prevádzkových zamestnancov, traja zástupcovia rodičov a traja zástupcovia zriaďovateľa.

 

Predseda rady školy: Daniela Pacoňová

 

Údaje o metodickom združení : Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej metodického združenia Antónie Krajčíkovej . Na zasadnutiach (4-krát v školskom roku) sa zúčastňovali všetky učiteľky, prizývaná bola aj riaditeľka školy. Svoju činnosť orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a kariérneho rastu. Prerokovali a posudzovali prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, hodnotili uplatnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo zistení Štátnej školskej inšpekcie. Vzájomne si odovzdávali poznatky a skúsenosti z absolvovania kontinuálneho vzdelávania a z naštudovanej odbornej literatúry.

Údaje o počte detí v školskom zariadení:

Veková štruktúra

 detí   

Stav k 15. 9. 2019

Stav k 31. 8. 2020

Počet

tried

Počet žiakov

Integrované

Počet

tried

Počet

žiakov

Z toho

 integ.

3 - 4  ročné

2

43                                                                                                                                       

0

2

44

0

4 - 5 ročné

1

22

0

1

22

0

5 - 6 ročné

1

23

0

1

23

0

3 - 6 ročné

1

23

0

1

20

0

spolu

5

112

0

5

109

0

 

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Materská škola 

Počet

zamestnanci  MŠ

16

Z toho PZ

10

- kvalifikovaní

10

- nekvalifikovaní

0

Z toho NZ

6

- upratovačky

2

- školník

1

- zamestnanci ŠJ

3

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

MD – materská dovolenka

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: Zamestnanci sa vzdelávaniu venovali samoštúdiom.

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Vzhľadom k mimoriadnej situácii bolo nutné upraviť spôsoby vzdelávania. V strede  našej  činnosti  naďalej stálo dieťa, jeho potreby a záujmy kde plne rešpektujem individualitu dieťaťa, vývinové špecifiká, personálne, technické a materiálne podmienky nášho zariadenia. V priebehu školského  roka sme u detí utvárali pocit istoty a bezpečia, rešpektovali ich vekové a individuálne osobitosti, poskytovali citovú podporu. Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárali sme  priestor na hodnotenie, sebahodnotenie a osvojovanie si zručnosti tvorivého sebavyjadrovania.

Pri plánovaní aktivít sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu  a Školského vzdelávacieho programu Jonatán, pričom sa  prihliadalo na vekové a individuálne osobitosti detí v triede. Ciele vzdelávacieho programu sme plnili prostredníctvom učebných osnov, rozpracovaných  podľa jednotlivých mesiacov, obsahových celkov a tém.

Nemalú pozornosť sme venovali mimoškolskej činnosti a prezentácii školy na verejnosti. Organizovali sme pre deti akcie ako napríklad ukážka práce polície, hasičov, divadelné predstavenia, športové súťaže, tvorivé dielne, vystúpenia detí pre seniorov a na jasličkovej slávnosti.

Naša činnosť bola obmedzená vzniknutou situáciou pri  prerušení prevádzky z dôvodu pandémie COVID- 19.

Triedne učiteľky v spolupráci s rodičmi si vytvorili uzavreté skupiny na faceboku, poskytovali rodičom učebné osnovy, nápady na realizáciu vzdelávacích aktivít s deťmi. rodičia posielali fotky prác detí, ich spoločných činností, pani učiteľky deti hodnotili prostredníctvom smajlíkov alebo rozprávkových postavičiek.

Do týchto aktivít bola zapojená prevažná väčšina rodičov.

Materská škola má vypracovaný Stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Spolupracovali sme v rámci možností  so Súkromným detským integračným centrom v Topoľčanoch, Tribečskou knižnicou, múzeom, Pedagogicko-psychologickou poradňou v Topoľčanoch hlavne pri testoch školskej zrelosti predškolákov.

Spolupráca s detským stomatológom spočívala v pravidelných prehliadkach a konzultáciách.

Súčasťou ponuky materskej školy bola pestrá paleta záujmovej činnosti pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy. Záujmová činnosť poskytuje možnosti rozvoja talentu a schopnosti detí v závislosti od záujmu rodičov ( zákonných zástupcov ). V školskom roku 2019/20  bola záujmová činnosť zameraná na poznávanie anglického jazyka, speváckych činností, aktivity v oblasti tanca a tiež náboženskej výchovy v spolupráci s farským úradom.

Zamestnanci počas krízy vytvárali metodické materiály, prezentácie na vzdelávacie aktivity. Všetci zamestnanci sa zapojili do skrášľovania prostredia nielen v interiéri, ale upravilo sa okolie materskej školy novými nátermi zábradlí, oplotenia, úpravou drevín, záhonov, vytvorením hravých chodníkov, urobila sa tiež rekonštrukcia podláh v šatniach zamestnancov, výmena ohrievača teplej vody.

Zápis do materskej školy na školský rok 2020/21 prebiehal elektronicky, tiež konzultácie s rodičmi ohľadne zápisu prostredníctvom vytvorenej emailovej schránky na tento účel.

Pri plnení cieľov školy, sa vyskytol problém hlavne u predškolákov, ktorí nie celkom zvládli testy , horšie sa komunikovalo s rodičmi pri plnení cieľov pri príprave pre vstup do ZŠ.

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená – Škola bola zapojená do  

projektu „ Recyklo hry“

             

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: V školskom roku 2018/19   nebola na škole  inšpekcia.

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: Materská škola na Škultétyho ulici je  v prevádzke od mája 1983. Svojím stavebným riešením i situovaním je vyhovujúca pre prácu s deťmi predškolského veku s kapacitou 125 detí. 

MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany získala v roku 1994 certifikát MŠ SR „Škola podporujúca zdravie“.

Budova MŠ je účelová pavilónového typu - pavilón A, B, C a pavilón D ( administratívno-hospodárska časť ). Všetky štyri časti budovy sú účelne vybavené a priestranné. Sú prepojené chodbou.  Triedy sú situované do 2  poschodových pavilónov A, B , v ktorých sú v prevádzke štyri triedy . Vnútorný  priestor každej triedy je funkčne členený  ( herňa, šatňa, spálňa, soc. zariadenie, kuchynka, šatňa zamestnancov, sklad). Pavilón C je prízemný, nachádza sa v ňom jedna funkčne členená trieda ( herňa, spálňa, šatňa, sociálne zariadenie ) a funkčne vybavená telocvičňa. V  pavilóne D sa nachádza centrálna kuchyňa, práčovňa, jedáleň pre zamestnancov školy, kancelárske priestory, ( riaditeľňa a kancelária vedúcej jedálne). V priestoroch spojovacej chodby sa nachádza jedáleň pre deti. Každý pavilón má samostatný vchod. Areál svojou rozlohou vyhovuje kapacite školy. Do areálu vedú štyri vstupné brány. Jeho súčasťou sú prístupové cesty, chodníky a zatrávnené detské ihriská, ktoré tvoria preliezačky, hojdačky, pieskoviská, šmykľavky, dopravné ihrisko.

V spolupráci s firmou TOMA  zabezpečujeme reguláciu kúrenia na základe poveternostných podmienok.

V materskej škole prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien, zateplenie budovy s úpravou fasády a rekonštrukcia kuchyne. Inventár školy je dopĺňaný o  nové pomôcky a hračky, všetky  triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami.

V  MŠ  bola vykonaná výmena dielcov oplotenia, nové nátery (zábradlia, preliezačky ), školský dvor bol doplnený lavičkami  bola vykonaná kompletná rekonštrukcia všetkých pieskovísk.

Materská škola je vybavená modernými učebnými pomôckami.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie v kalendárnom roku 2019

 

 

     

Položka

 

 

Upravený

Pridelená

Skutočné

Rozdiel

 

 

 

 

rozpočet

dotácia

čerpanie

 

 

610-620 - origin. kompetencie

234 000,00

233 990,00

233 990,00

 

 

630-640 - origin. kompetencie

39 800,00

39 851,00

39 851,00

 

 

600 - výd. z dot. ŠR na predš.

6 800,00

6 736,00

6 736,00

 

 

630 - hmotná núdza

 

200,00

162,60

162,60

 

 

610-640 - výd. príspevok  na obedy

7 400,00

7 381,20

7 381,20

 

 

600 - výd. z ost. príjmov

15 200,00

14 196,83

14 196,83

 

 

600 - výd. z ost. príjmov - ŠJ

22 000,00

18 244,51

18 244,51

 

 

SPOLU

 

 

325 400,00

320 562,14

320 562,14

 

 

                     

 

Finančné prostriedky boli účelovo použité v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve na prevádzku materskej školy, mzdové prostriedky, vybavenie interiéru  a exteriéru školy, doplnenie inventáru didaktickou technikou a učebnými pomôckami.

 

 Ciele, školy  v koncepčnom zámere rozvoja školy

 • napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie ( MŠ, ZŠ )
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učenie hrou
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
 • posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám,  tradíciám štátu, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
 • pripraviť sa na život

 

Ciele  materskej školy smerom ku deťom:

 • vedieť sa učiť
 • byť tvorivý, poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti
 • vedieť riešiť problémy
 • účinne komunikovať, spolupracovať s ľuďmi, rešpektovať svoje práva a práva iných

      byť k iným tolerantný

 • mať vzťah k prírode, chrániť ju
 • výchova prostredníctvom životného prostredia, k životnému prostrediu
 • starať sa o  zdravie a bezpečnosť svoju i iných
 • poznávať svoje okolie ( mesto ),  jeho špecifiká a históriu

 

 

 

Vlastné zameranie školy-

 • obohatiť  poznatky detí o regionálne prvky nášho mesta, poznať a vážiť si kultúrne hodnoty a tradície mesta
 • vybudovať modernú, pre deti nestresujúcu , materskú školu, ktorá rešpektuje práva dieťaťa
 • vychovávať deti prostredníctvom životného prostredia,  pre životné prostredie a zdravý životný štýl
 • skrášliť a sfunkčniť priestor átria, exteriéru materskej školy dosadením  vegetácie, vytvoriť podmienky na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy, ochrany prírody, zdravia človeka ( správna výživa, zdravotnícka  a  protidrogová výchova, separácia odpadu)
 • edukačná činnosť s deťmi, ktorej cieľom je poznať a chrániť druhy stromov, kríkov, rozdiely v listoch, plodoch, spoznávať podmienky života na Zemi ako súčasti vesmíru, možnosti jej ozdravenia ( separovaný zber)
 • rozvíjanie tvorivosti, technických zručností a pohybových aktivít, obohacovanie vedomostí detí formou krúžkovej činnosti ( spevácky, tanečný, náboženský anglický jazyk, oboznamovanie s počítačmi )

Pri plnení cieľov výchovy a vzdelávania využívame rôzne formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti: individuálna, skupinová, hromadná, projektová a diferencovaná. Ich výber závisí od výkonového štandardu, ktorý v edukačnej aktivite plánujeme dosiahnuť.

Výchovno-vzdelávací proces pozostáva z ustálených organizačných foriem denného poriadku.

Pri práci s deťmi sa snažíme využívať skupinovú formu organizácie výchovno-vyučovacej činnosti, z dôvodu snahy vytvárať u detí návyk vedieť vzájomne spolupracovať, spoločne prispievať k splneniu cieľa, prezentovať svoje názory, dokázať sa prispôsobiť skupine, obhájiť svoj názor a uplatňovať autoevalváciu. Táto forma nám umožňuje diferencovať výkonové štandardy pre jednotlivé skupiny na základe individuality detí. Voľba foriem organizácie činnosti s deťmi je podmienená osobitosťami učiteliek a detí, ako aj podmienkami jednotlivých tried.

Výberom stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti smerujeme k zvyšovaniu účinnosti rozvíjania      kľúčových kompetencií detí, pričom sa rozvíjajú jednotlivé poznávacie procesy (vnímanie, pamäť, myslenie, reč, predstavivosť, fantázia...)Sprostredkúvajú sa plnohodnotné informácie ( vekuprimerane, pútavo, pôsobivo), pričom prihliadame na to, aby deti neboli preťažované, aby učiteľka prostredníctvom nich dosiahla stanovený cieľ.

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

Pre deti vytvárame pokojné prostredie so správnym citovým vzťahom, rešpektujeme ich individuálne potreby, zachovávame pokoj, rozvahu, dôslednosť, spravodlivosť a trpezlivosť. Snažíme sa vytvárať prostredie bez strachu, úzkosti a nervozity. Nezabúdame na správnu životosprávu ( odpočinok, relaxáciu, pohybové činnosti), vhodné podmienky fyzikálneho prostredia Z dôvodu prevencie posilňovania imunity pravidelne zaraďujeme pobyt vonku, pravidelné vetranie miestností, otužovanie detí.

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, rodičom: Spolupráca školy a rodičov je na dobrej úrovni, rodičia sú pri každodenných stretnutiach informovaný o dianí v škole, o pobyte dieťaťa v MŠ.  Pravidelne sa zúčastňujú celoškolských a triednych stretnutí a besiedok. Pomáhajú pri zabezpečovaní pitného režimu, učebných pomôcok, zapájajú sa do zberov, pomôžu pri drobných opravách, zabezpečili dve strunové hojdačky na školský dvor

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo , rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú.

Deti sa pomerne rýchlo adaptujú, rodičia požiadavky a pokyny učiteliek rešpektujú z toho vyplýva, že pedagogický zamestnanci sú na vysokej profesionálnej úrovni. Odborní zamestnanci ktorý zabezpečovali nadštandartné služby (logopéd, špeciálny psychológ ), rešpektujú podmienky školy, spolupracujú s triednymi učiteľkami a rodičmi .

 

 

Topoľčany 19.10.2020                                                  Riaditeľka školy:

Príloha k správe o činnosti školy:

 

 

Počas pandémie vírusu COVID 19 prešla materská škola skúškou ako sa postaviť k danej situácii.

Nemalá pozornosť sa venovala aj prostrediu materskej školy , hlavne materiálnemu zabezpečeniu dezinfekčných prostriedkov a sčasti ochranných prostriedkov ( štíty, rúška, jednorázové rukavice) pre každého zamestnanca.

Materská škola prešla kompletnou dezinfekciou ako prostredia, tak i pomôcok a hračiek.

V čase prerušenia prevádzky sa v materskej škole vymenil ohrievač na teplú vodu, upratali sa sklady na záhradné pomôcky, vymaľoval sa sklad potravín, urobili sa podlahy v dvoch sociálnych zariadeniach pre zamestnancov.

Na školskom dvore sa vykonávali úpravy záhonov, strihanie kríkov. Obnovili sa nátery zábradlí a celého oplotenia školy.

Prevádzkoví zamestnanci počas práce z domu opravovali poškodenú posteľnú bielizeň, prišívali putká na detské uteráčiky.

 

V našich podmienkach sa ťažko hľadali možnosti ako prejsť na systém Online vyučovania. Aby pedagogickí zamestnanci nestratili kontakt s deťmi, museli  využívať  všetky dostupné možnosti, aj nahrávania cez mobilný telefón, prebiehali konzultácie s rodičmi. Netradičnej situácii napomáhala vzájomná spolupráca , porozumenie, tolerancia, ktoré sa prejavili viac ako inokedy. Na sociálnych sieťach si jednotlivé triedy vytvorili uzatvorené skupiny, prostredníctvom ktorých sa deťom zadávali úlohy, poskytovali námety a návody rodičom na aktivity s deťmi. O výsledkoch domácich aktivít svedčili fotografie a videá, ktoré rodičia posielali a pani učiteľky ich hodnotili posielaním smajlíkov alebo iných obrázkov a postavičiek.

 

Rodičia predškolákov si  za sprísnených opatrení boli prevziať pracovné zošity a podľa usmernení učiteľkami plnili úlohy.

Treba však podotknúť ,že nie všetci rodičia pristupovali zodpovedne a brali našu ponuku pomoci na ľahkú váhu.

Okrem týchto aktivít počas pandémie bolo vytvorených veľa metodických materiálov ako napríklad súbor motivovaných cvičení, súbory ranných cvičení pre jednotlivé vekové skupiny, prezentácie na rôzne témy ako príroda, kolobeh vody v prírode, maľované čítanie, vytvorili sme podložky na Bee Bot.

 

Netradičným spôsobom prebiehal aj zápis do materskej školy na školský rok 2020/21. Bola vytvorená nová emailová schránka na tento účel do ktorej rodičia posielali prihlášky, ktorá si mali možnosť stiahnuť z web stránky a FB školy. Tiež konzultácie s rodičmi ohľadne zápisu prebiehali prostredníctvom tejto schránky.

 

Aj keď toto obdobie bolo pomerne náročné a bolo pre všetkých skúškou, myslím, že sme ju zvládli pomerne dobre a pomohli hlavne deťom pred vstupom do ZŠ a dostatočne ich pripravili na úlohy ktoré ich čakajú.

 

Prihláste svoj email, zašleme Vám len dôležité oznámenia
Súhlasím s použitím údajov podmienky

Kontakty

 • Materská škola Škultétyho
  Škultétyho 2630/10
  955 01 Topoľčany

Kontakty

 • 038 / 532 33 95
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prevádzka MŠ 6:30 – 16:30


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu