Naše aktivity

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej  školy , Škultétyho, 2630/10, Topoľčany

 za školský rok 2020/2021.

 

 

 

Predkladá

 

Bc. Oľga Babicová

––––––––––––––                  

Riaditeľka MŠ                                                          

                                   

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade MŠ                                                                                             dňa   7.10. 2021

                                                                       Prerokované v  rade  školy                                                                                                               dňa   5.10.2021

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                        Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                        Mesto Topoľčany

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ   Škultétyho 2630/10

za školský rok 2020/2021

 

                                                                      Daniela Pacoňová

 

.............................................................

predseda Rady školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10         

           Topoľčany

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Topoľčany

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany

za školský rok 2020/2021

 

 

................................................................                         

   za zriaďovateľa      

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z.z. zo 18. 12.2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Koncepcia školy na roky 2019 - 2024
 3. Plán práce MŠ Škultétyho 2630/10 na školský rok 2020/2021
 4. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Škultétyho 2630/10
 5. Informácie o činnosti Rady rodičov pri MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 6. Informácie o činnosti IMZ pri MŠ Škultétyho 2630/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

                        Materskej  školy, Škultétyho 2630/10 za školský rok 2020/2021.

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole:

 

1. Názov školy:                            

Materská škola

2. Adresa školy:                         

Škultétyho 2630/10,  95501 Topoľčany

3. telefónne číslo:                    

038/5323395                                            

4. Internetová adresa:                      

e-mailová adresa:                           

www.msskultetyhotop.sk   

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

5. Zriaďovateľ:                             

Mesto Topoľčany, nám. M.R. Štefánika

 

 Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Funkcie

Bc.Oľga Babicová

riaditeľka školy (menovaná  1.7. 2019)

Božena Nedeľková

učiteľka poverená zastupovaním

Helena Belohorcová

vedúca ŠJ

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

 Údaje o rade školy:

 

Voľby pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili 4.3.2020, tajným hlasovaním. Zo šiestich kandidátov sa volili dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov.

Za nepedagogických zamestnancov bol zvolený  tajným hlasovaním jeden zástupca. Volieb sa zúčastnili všetci zamestnanci školy.

Voľby zástupcov rodičov prebehli tiež 4.3.2020. Zúčastnilo sa 83 rodičov z celkového počtu 108.

Volilo sa tajným hlasovaním, z piatich kandidátov traja zástupcovia rodičov.

Rada školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 29. 4. 2020, tvorí ju 9 členov. Dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov,  jeden zástupca prevádzkových zamestnancov, traja zástupcovia rodičov a traja zástupcovia zriaďovateľa.

 

Predseda rady školy: Daniela Pacoňová

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte detí v školskom zariadení:

Veková štruktúra

 detí   

Stav k 15. 9. 2019

Stav k 31. 8. 2020

Počet

tried

Počet žiakov

Integrované

Počet

tried

Počet

žiakov

Z toho

 integ.

3 - 4  ročné so zaradením 2 roč.

2

38                                                                                                                                     

0

2

38

0

4 - 5 ročné

1

22

0

1

22

0

5 - 6 ročné

1

23

0

1

22

0

3 - 6 ročné

1

19

0

1

19

0

spolu

5

102

0

5

101

0

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Materská škola 

Počet

zamestnanci  MŠ

16

Z toho PZ

10

- kvalifikovaní

10

- nekvalifikovaní

0

Z toho NZ

6

- upratovačky

2

- školník

1

- zamestnanci ŠJ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

MD – materská dovolenka

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: Zamestnanci absolvovali     

 aktualizačné vzdelávanie na tému „Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia        
 a adaptačného vzdelávania“ a tiež sa vzdelávaniu venovali samoštúdiom,

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Vzhľadom k mimoriadnej situácii bolo nutné upraviť spôsoby vzdelávania. V strede  našej  činnosti  naďalej stálo dieťa, jeho potreby a záujmy kde plne rešpektujem individualitu dieťaťa, vývinové špecifiká, personálne, technické a materiálne podmienky nášho zariadenia. V priebehu školského  roka sme u detí utvárali pocit istoty a bezpečia, rešpektovali ich vekové a individuálne osobitosti, poskytovali citovú podporu. Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárali sme  priestor na hodnotenie, sebahodnotenie a osvojovanie si zručnosti tvorivého sebavyjadrovania.

Pri plánovaní aktivít sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu  a Školského vzdelávacieho programu Jonatán, pričom sa  prihliadalo na vekové a individuálne osobitosti detí v triede. Ciele vzdelávacieho programu sme plnili prostredníctvom učebných osnov, rozpracovaných  podľa jednotlivých mesiacov, obsahových celkov a tém.

Naša činnosť bola obmedzená vzniknutou situáciou pri  prerušení prevádzky z dôvodu pandémie COVID- 19, preto sa venovala menšia  pozornosť  mimoškolskej činnosti a prezentácii školy na verejnosti. Organizovali sme pre deti akcie ako napríklad ukážka práce polície, hasičov, divadelné predstavenia, športové súťaže. Akcie ako  tvorivé dielne, vystúpenia detí pre seniorov a na jasličkovej slávnosti sme v tomto roku neuskutočňovali.

Triedne učiteľky v spolupráci s rodičmi si vytvorili uzavreté skupiny na faceboku, poskytovali rodičom učebné osnovy, nápady na realizáciu vzdelávacích aktivít s deťmi. rodičia posielali fotky prác detí, ich spoločných činností, pani učiteľky deti hodnotili prostredníctvom smajlíkov alebo rozprávkových postavičiek. Do týchto aktivít bola zapojená prevažná väčšina rodičov.

Materská škola má vypracovaný Stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Spolupracovali sme v rámci možností  so Súkromným detským integračným centrom v Topoľčanoch, Tribečskou knižnicou, múzeom, Pedagogicko-psychologickou poradňou  hlavne pri testoch školskej zrelosti predškolákov.

Súčasťou ponuky materskej školy bola pestrá paleta záujmovej činnosti pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy. Záujmová činnosť poskytuje možnosti rozvoja talentu a schopnosti detí v závislosti od záujmu rodičov ( zákonných zástupcov ). V školskom roku 2020/21  bola záujmová činnosť tiež obmedzená. Zamestnanci počas krízy vytvárali metodické materiály, prezentácie na vzdelávacie aktivity. Všetci zamestnanci sa zapojili do skrášľovania prostredia nielen v interiéri, ale upravilo sa okolie materskej školy novými nátermi zábradlí, oplotenia, úpravou drevín, záhonov, vytvorením hravých chodníkov, urobila sa tiež rekonštrukcia priestorov školskej jedálne montážou sadrokartónového stropu, vymaľovaním vďaka sponzorskému zabezpečeniu farieb. V dvoch triedach prebehla výmena nábytku a kobercov.

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/22 prebiehal prevažne elektronicky, tiež konzultácie s rodičmi ohľadne zápisu prostredníctvom vytvorenej emailovej schránky na tento účel.

Pri plnení cieľov školy, sa vyskytol problém hlavne u predškolákov, ktorí nie celkom zvládli testy , horšie sa komunikovalo s rodičmi pri plnení cieľov pri príprave pre vstup do ZŠ.

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená – Škola bola zapojená do  

projektu „ Recyklo hry“

             

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: V školskom roku 2020/21   nebola na škole  inšpekcia.

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: Materská škola na Škultétyho ulici je  v prevádzke od mája 1983. Svojím stavebným riešením i situovaním je vyhovujúca pre prácu s deťmi predškolského veku s kapacitou 125 detí. 

MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany získala v roku 1994 certifikát MŠ SR „Škola podporujúca zdravie“.

Budova MŠ je účelová pavilónového typu - pavilón A, B, C a pavilón D ( administratívno-hospodárska časť ). Všetky štyri časti budovy sú účelne vybavené a priestranné. Sú prepojené chodbou.  Triedy sú situované do 2  poschodových pavilónov A, B , v ktorých sú v prevádzke štyri triedy . Vnútorný  priestor každej triedy je funkčne členený  ( herňa, šatňa, spálňa, soc. zariadenie, kuchynka, šatňa zamestnancov, sklad). Pavilón C je prízemný, nachádza sa v ňom jedna funkčne členená trieda ( herňa, spálňa, šatňa, sociálne zariadenie ) a funkčne vybavená telocvičňa. V  pavilóne D sa nachádza centrálna kuchyňa, práčovňa, jedáleň pre zamestnancov školy, kancelárske priestory, ( riaditeľňa a kancelária vedúcej jedálne). V priestoroch spojovacej chodby sa nachádza jedáleň pre deti. Každý pavilón má samostatný vchod. Areál svojou rozlohou vyhovuje kapacite školy. Do areálu vedú štyri vstupné brány. Jeho súčasťou sú prístupové cesty, chodníky a zatrávnené detské ihriská, ktoré tvoria preliezačky, hojdačky, pieskoviská, šmykľavky, dopravné ihrisko.

V spolupráci s firmou TOMA  zabezpečujeme reguláciu kúrenia na základe poveternostných podmienok. V materskej škole prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien, zateplenie budovy s úpravou fasády a rekonštrukcia kuchyne. Inventár školy je dopĺňaný o  nové pomôcky a hračky, všetky  triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, bola vykonaná výmena dielcov oplotenia, nové nátery (zábradlia, preliezačky ), školský dvor bol doplnený lavičkami  bola vykonaná kompletná rekonštrukcia všetkých pieskovísk.

Materská škola je vybavená modernými učebnými pomôckami.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie v kalendárnom roku 2020

 

 

   

Položka

 

 

Upravený

Pridelená

Skutočné

 

 

 

rozpočet

dotácia

čerpanie

610-620 - origin. kompetencie

201 900,00

191 970,68

191 970,68

630-640 - origin. kompetencie

54 200,00

54 226,00

54 226,00

600 - výd. z dot. ŠR na predš.

6 00,00

6 026,00

6 026,00

630 – hmotná núdza

100

49,80

49,80

610-640 - výd. príspevok  na obedy

3 800,00

3 844,80

      3 844,80

600 - výd. z ost. príjmov

10 500,00

9 156,96

9 156,96

600 - výd. z ost. príjmov - ŠJ

20 000,00

12 829,01

12 829,01

spolu

 

 

290 500,00

278 103,25

278 103,25

                 

 

 

Finančné prostriedky boli účelovo použité v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve na prevádzku materskej školy, mzdové prostriedky, vybavenie interiéru  a exteriéru školy, doplnenie inventáru didaktickou technikou a učebnými pomôckami.

 

Oblasti, v ktorých škola  dosahuje dobré výsledky,  v ktorých má škola nedostatky.

Pri plnení cieľov výchovy a vzdelávania sme využívali rôzne formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti: individuálna, skupinová, hromadná, projektová a diferencovaná. Ich výber závisel od výkonového štandardu, ktorý v edukačnej aktivite sme plánovali dosiahnuť.

Výchovno-vzdelávací proces pozostával z ustálených organizačných foriem denného poriadku.

Pri práci s deťmi sme sa snažíme využívať skupinovú formu organizácie výchovno-vyučovacej činnosti, z dôvodu snahy vytvárať u detí návyk vedieť vzájomne spolupracovať, spoločne prispievať k splneniu cieľa, prezentovať svoje názory, dokázať sa prispôsobiť skupine, obhájiť svoj názor a uplatňovať autoevalváciu. Táto forma nám umožňovala diferencovať výkonové štandardy pre jednotlivé skupiny na základe individuality detí. Voľba foriem organizácie činnosti s deťmi bola podmienená osobitosťami učiteliek a detí, ako aj podmienkami jednotlivých tried.

Výber stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti smeroval k zvyšovaniu účinnosti rozvíjania      kľúčových kompetencií detí, pričom sa rozvíjali jednotlivé poznávacie procesy (vnímanie, pamäť, myslenie, reč, predstavivosť, fantázia...) Sprostredkúvali sa plnohodnotné informácie

( vekuprimerane, pútavo, pôsobivo), s prihliadnutím  na to, aby deti neboli preťažované, aby učiteľka prostredníctvom nich dosiahla stanovený cieľ. Poznatky detí sme obohacovali o poznávanie regionálnych prvkov nášho mesta, poznať a vážiť si kultúrne hodnoty a tradície mesta.

Deti sme vychovávali  prostredníctvom životného prostredia,  pre životné prostredie a zdravý životný štýl. Skrášlením exteriéru materskej školy dosadením  vegetácie, vytvárali  podmienky na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy, ochrany prírody, zdravia človeka ( správna výživa, zdravotnícka  a  protidrogová výchova, separácia odpadu).

Deti sa pomerne rýchlo adaptovali, rodičia požiadavky a pokyny učiteliek rešpektovali z toho vyplýva, že pedagogický zamestnanci sú na vysokej profesionálnej úrovni.

Spolupráca školy a rodičov bola a je na dobrej úrovni, rodičia sú pri každodenných stretnutiach informovaný o dianí v škole, o pobyte dieťaťa v MŠ.  Pomáhali pri zabezpečovaní hygienických potrieb, učebných pomôcok, zapájajú sa do zberov, pomôžu pri drobných opravách, zabezpečili dve strunové hojdačky na školský dvor.

 

 

 

Topoľčany 19.10.2021                                                       Riaditeľka školy:

 

Príloha k správe o činnosti školy:

 

 

Počas pandémie vírusu COVID 19 prešla materská škola skúškou ako sa postaviť k danej situácii.

Nemalá pozornosť sa venovala aj prostrediu materskej školy, hlavne materiálnemu zabezpečeniu dezinfekčných prostriedkov a sčasti ochranných prostriedkov ( štíty, rúška, jednorázové rukavice) pre každého zamestnanca.

Materská škola pravidelne prechádzala  kompletnou dezinfekciou ako prostredia, tak i pomôcok a hračiek.

 

Netradičným spôsobom prebiehal aj zápis do materskej školy na školský rok 2021/22. Do  emailovej schránky vytvorenej na tento účel rodičia posielali prihlášky, ktorú si mali možnosť stiahnuť z web stránky a FB školy. Tiež konzultácie s rodičmi ohľadne zápisu prebiehali prostredníctvom tejto schránky, ale tiež i osobne za dodržaní potrebných hygienických pravidiel.

 

Aj keď toto obdobie bolo pomerne náročné a bolo pre všetkých skúškou, myslím, že sme ju zvládli pomerne dobre a pomohli hlavne deťom pred vstupom do ZŠ a dostatočne ich pripravili na úlohy ktoré ich čakajú.

Prihláste svoj email, zašleme Vám len dôležité oznámenia
Súhlasím s použitím údajov podmienky

Kontakty

 • Materská škola Škultétyho
  Škultétyho 2630/10
  955 01 Topoľčany

Kontakty

 • 038 / 532 33 95
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prevádzka MŠ 6:30 – 16:30


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu