Zápis do MŠ

Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ – podľa § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v súlade s § 59 zákona č. 245/08  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude 

od 2.5. - 31.5.2018.

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní  umožňuje navštevovať materskú školu  všetkým deťom bez rozdielu národnosti, sociálneho pôvodu, deťom zamestnaných i nezamestnaných rodičov. Podľa § 59 ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. sa deti do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského roka v mesiaci máj, prípadne v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka školy podľa § 3 ods. 2) vyhlášky č. 306/08 Z. z. o materskej škole, spravidla od 15. apríla/v šk.r. 2017/2018 v máji príslušného kalendárneho roka na hlavnom vstupe do budovy zariadenia, miesto a čas podania žiadosti s kritériami prijatia.
Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 • Podľa § 59 ods. 2, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 2, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa  prednostne  prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
V čase zápisu zákonný zástupca predloží:

 • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,
 • potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené : Hygienické požiadavky - samostatne používa toaletu;
Obliekanie a vyzliekanie -  Vie sa samostatne vyzliecť; Obliekanie a obúvanie v spolupráci s pedagógom
Stolovanie -  Dieťa vie správne držať lyžičku /vidličku/, Vie používať pohár/hrnček/,  Dodržiava čistotu pri stolovaní
 
Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný  zástupca privádza dieťa na maximálne 4 hodiny denne, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. O adaptačný pobyt musí rodič požiadať riaditeľku školy. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v zaujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý  čas), alebo o ukončení dochádzky do MŠ.

Žiadosť  rodič získa u riaditeľa školy. Po jej vyplnení rodič podľa § 24 ods. 7 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. ÚVZ dokladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pre zaškolenie do MŠ od príslušného pediatra. Súčasne pri nástupe predkladá fotokópiu karty poistenca, súhlas  so spracovaním osobných údajov pre MŠ, evidenčný lístok, splnomocnenie pri vyberaní dieťaťa inou osobou podpísanou oboma rodičmi, osobný orientačný dotazník pre pedagóga, potvrdenie o bezinfekčnosti okolia. Na prvom stretnutí rodičov /jún/  budú zúčastnení oboznámení s tým, že osobné údaje detí budú použité len pre našu vnútornú potrebu  zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súlade znenia s § 11 ods. 7 zákona č.NR SR  245/2008 Z. z. školského zákona/.
 
     Rodič, v záujme dieťaťa nahlási všetky zmeny osobných údajov dieťaťa, ku ktorým príde v priebehu školského roka (zmena adresy, zmena mena, nové telef. čísla, zmena zdravonej poisťovne...) riaditeľke, príp. triednej učiteľke.

Prihláste svoj email, zašleme Vám len dôležité oznámenia
Súhlasím s použitím údajov podmienky

Kontakty

 • Materská škola Škultétyho
  Škultétyho 2630/10
  955 01 Topoľčany

Kontakty

 • 038 / 532 33 95
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prevádzka MŠ 7,30 – 16,30

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu